Praca doktorska na temat metody RSQ1

W dniu 18 listopada 2021 na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu odbyła obrona rozprawy doktorskiej Aleksandry Rywackiej pt. WPŁYW NEUROELEKTROSTYMULACJI (metodą RSQ1) NA PARAMETRY SIŁOWO-PRĘDKOŚCIOWE MIĘŚNI PROSTOWNIKÓW STAWU KOLANOWEGO U OSÓB ZDROWYCH W WIEKU 22 – 30 LAT.

Urządzenie RSQ1 jest rodzajem elektrostymulatora nerwowo-mięśniowego (NMES). Odróżnia się od innych urządzeń tego typu dwoma istotnymi cechami:

- emituje jednocześnie dwa sygnały, jeden o wysokiej częstotliwość 10 000 Hz, a drugi o niskiej częstotliwości, którą można zmieniać w zakresie 40–500 Hz,

- oba sygnały są modulowane w unikalny sposób, który określa się jako podwójnie eksponencjalny. 

Podczas zabiegu RSQ1 te dwa rodzaje prądów nakładają się na siebie i dzięki temu ich właściwości łączą się. Symultanicznie z elektrostymulacją uczestnik wykonuje ćwiczenia, które są indywidualnie dobierane do jego potrzeb.

Aleksandra Rywacka zajmowała się elektrostymulacją typu RSQ1 od 7 lat, zarówno w praktyce fizjoterapeutycznej, jak i od strony naukowej. 

W obronionej pracy doktorskiej Aleksandra Rywacka prezentuje bardzo ciekawe wyniki swojego eksperymentu badawczego.

Między innymi, w grupie badanej wykonującej ćwiczenia połączone z elektrostymulacją RSQ1 zaobserwowano przyrosty wartości obwodów ud średnio o 0,69 cm/0,58 cm. Natomiast w grupie kontrolnej, która wykonywała takie same ćwiczenia, ale bez użycia RSQ1 przyrosty te wynosiły odpowiednio 0,16 cm/0,09 cm, czyli około 4–6 razy mniej.

Analizowano również parametry siłowo-prędkościowe w warunkach pracy statycznej oraz dynamicznej i zaobserwowano, że wartości szczytowego momentu siły mięśni prostowników i zginaczy stawu kolanowego zwiększyły się istotnie statystycznie w grupie badanej. Natomiast w grupie kontrolnej nie wykazano takich zmian.

Co ciekawe, w przeprowadzonym eksperymencie zaobserwowano, że w grupie badanej doszło także do zmian istotnych statystycznie w procentowym stosunku momentów siły agonistów do antagonistów zarówno w warunkach pracy statycznej jak i dynamicznej.

Poprawa wartości tego parametru zmniejsza ryzyko wystąpienia kontuzji stawu kolanowego, co oznacza, że sesje RSQ1 nie tylko zwiększają masę mięśniową, moment siły mięśniowej, czy wytrzymałość mięśni, ale także mają zastosowanie profilaktyczne.

Warto zwrócić uwagę na fakt, osiągnięte rezultaty były efektem 10 sesji, gdzie część treningowa trwała tylko 25 minut.

Pełny tekst rozprawy Aleksandry Rywackiej jest dostępny pod linkiem: https://awf.wroc.pl/nauka/wydzial-fizjoterapii/obrona-rozprawy-doktorskiej-mgr-aleksandra-rywacka

 

Doctoral dissertation on the RSQ1 method

On 18 November 2021 Aleksandra Rywacka defended a PhD thesis at the University of Physical Education in Wrocław, entitled: „THE EFFECT OF NEUROELECTROSTIMULATION (using the RSQ1 method) ON STRENGTH AND SPEED PARAMETERS OF KNEE EXTENSORS IN HEALTHY INDIVIDUALS 22–30 YEARS OLD”.

The RSQ1 device is a type of neuromuscular electrostimulator (NMES). It differs from other devices of this type by two important features:

- it emits two signals simultaneously, one with a high frequency of 10,000 Hz and the other with a low frequency that can be varied between 40 and 500 Hz,

- both signals are modulated in a unique way, which is described as double exponential.

During RSQ1 treatment, these two types of currents overlap and due to this, their properties are combined. Simulatnousley with the electrostimulation the participant performs exercises that are individually selected according to his/her needs.

Aleksandra Rywacka has been dealing with this type of electrostimulation for 7 years, both in physiotherapy practice and from the scientific side.

In her defended dissertation Aleksandra Rywacka presents very interesting results of her research experiment.

Among other things, in the group performing the exercises combined with RSQ1 electrostimulation, an average increase in thigh circumference of 0.69 cm/0.58 cm was observed. However, in the control group, which performed the same exercises but without the use of RSQ1, these increases were 0.16 cm/0.09 cm respectively, i.e. about 4–6 times less.

The force-velocity parameters under static and dynamic work conditions were also analyzed and it was observed that the peak force moment values of the extensor and flexor muscles of the knee joint increased statistically significantly in the study group. In contrast, the control group did not show such changes.

Interestingly, in the experiment conducted, it was observed that in the study group there were also statistically significant changes in the percentage ratio of agonist to antagonist force moments in both static and dynamic work conditions.

Improving the value of this parameter reduces the risk of knee joint injury, which means that RSQ1 sessions not only increase muscle mass, muscle strength moment, or muscle endurance, but also have a preventive use.

It is worth noting that the achieved results were the effect of 10 sessions, where the training part lasted only 25 minutes.

The full text of Aleksandra Rywacka’s thesis is available at: https://awf.wroc.pl/nauka/wydzial-fizjoterapii/obrona-rozprawy-doktorskiej-mgr-aleksandra-rywacka

Wykorzystujemy pliki cookies w celach statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę cookies w swojej przeglądarce. Rozumiem